Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
oraz zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego Księgarnia Oświata
(dalej również: „Regulamin”)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim) i ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia tego zobowiązania. Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;
 3. Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin. W przypadku gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie może ona dokonać zakupu w Sklepie, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności;
 4. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto (Klienta) - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu; aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie. Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;
 6. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
 7. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
 8. Newsletter - usługa dostarczania Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (tj. towarów lub usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);
 9. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
 10. Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://ksip.pl/;
 11. Sprzedawca – „Księgarnia Oświata” z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej 1, wpisaną do rejestru NIP 758-13-77-619
  prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwi Hurtowe "Oświata" s.c.”, REGON: 550477236, wpisana/y do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 12. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
 13. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 14. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży
  oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa
  w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana
  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;
 16. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne
  do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu;
 17. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

§ 2.
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy
  o Świadczenie Usług Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny,
  z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta.
 4. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3.
LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub opinie w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4.
ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
  1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);
  2. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  3. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
  4. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w 5 (Usługa Newslettera);
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:
  1. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  2. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;
  3. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
  4. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
  5. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
  6. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
 3. Stroną Umowy o Świadczenie Usług jest Sprzedawca.
 4. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.
 5. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 6. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 8. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 9. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży,
   w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umów Sprzedaży.
 10. Klient zobowiązany jest również do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  2. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
   • nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

§ 5.
USŁUGA NEWSLETTERA

 1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:
  1. udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera lub;
  2. zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u w procesie rejestracji Konta Klienta lub,
  3. zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez  udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera lub ; przesłanie formularza z zaznaczoną opcją zapisu do Newslettera w ramach procesu rejestracji Konta Klienta lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach zmian ustawień Konta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.
 3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę wypisania się z Newslettera.

§ 6.
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt na adres: poczta@ksip.pl bądź poprzez wypełnienie stosownego formularza udostępnionego w Sklepie.
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały wysłane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) rażące, istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 4 ust. 9 i 10 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 7.
REKLAMACJE USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie wiadomości e-mail poczta@ksip.pl lub poprzez dedykowany formularz kontaktowy udostępniony na stronie Sklepu w panelu Klienta z poziomu historii złożonych Zamówień. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 8.
ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
  1. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
  2. Zamówienie na Towary może zostać złożone przez Klienta, który  posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto lub choć nie posiada Konta - w trakcie procesu składania Zamówienia wskaże dane niezbędne do jego realizacji;
  3. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
  4. Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
  5. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
  6. Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
  7. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy, a także sposób dostawy;
  8. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Potwierdź zakup” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
  9. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Potwierdź zakup” oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
  10. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  11. jeśli Klient wybrał sposób płatności wskazany w §10 ust. 1 lit. a Regulaminu, po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w lit. j, Klient winien, za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej w tej wiadomości, dokonać płatności za Towary na zasadach przewidzianych w §10 ust. 3 Regulaminu;
  12. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę; przy czym w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w §10 ust. 1 lit. a Regulaminu, warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy Sprzedaży jest dokonanie tej płatności na zasadach przewidzianych w §10 ust. 3 Regulaminu). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail zatytułowanej „Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji”;
  13. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania
  się na odległość, tj. sieci Internet.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar fiskalnego dowodu zakupu. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

§ 9.
CENY I PROMOCJE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen zamieszczonych
  na stronie Sklepu. Ceny w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.
 3. Kwota obejmująca Cenę może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie np Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków Promocji.
 4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

§ 10.
ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać:
  1. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych obsługiwanych przez PayU takich jak: przelew elektroniczny, blik, przelew za pomocą karty płatniczej;
  2. przy odbiorze (płatność za pobraniem);
  3. przy odbiorze w punkcie stacjonarnym Sprzedawcy.
 2. Akceptowalne formy płatności określone są w Sklepie w zakładkach „Formy płatności, Koszty dostawy”.
 3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 7 dni od dnia, w którym Klient otrzymał wiadomość, o której mowa w 8 ust. 2 lit. j Regulaminu. Nieuiszczenie płatności w w/w terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia i niemożliwością żądania przez Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy karty płatniczej oraz przelewu elektronicznego. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) nie podlega łączeniu z płatnością przy pomocy karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.
 5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca zwróci się do Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 7 poniżej.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 1. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest....())

§ 11.
DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta ( w zależności od rodzaju Towaru):
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka zwykła lub priorytet;

   lub poprzez odbiór:

  3. w Paczkomatach 24/7;
  4. we wskazanych punktach RUCH
  5. w punkcie stacjonarnym wskazanym przez Sprzedawcę.
 3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 4. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia nie jest możliwa.
 5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi do 5 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika, który jest prezentowany na stronie w zakładce „Koszty dostawy”.
 6. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 7. Dostawa do Paczkomatów 24/7 możliwa jest dla Zamówień opłaconych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a dla niektórych Paczkomatów 24/7, zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu także dla Zamówień ze sposobem płatności przy odbiorze. Jeżeli gabaryty przesyłki przekroczą 64x41x38 cm lub jej waga będzie większa niż 25 kg, wówczas  Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego, dopuszczalnego dla danych gabarytów paczki sposobu dostawy. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany sposobu dostawy.
 8. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary
  oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

§ 12.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: poczta@ksip.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ul.Goworowska1, 07-410 Ostrołęka. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem.
 7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Odsyłane Towary winny być zapakowane i zabezpieczone tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 10. Zwracane  Towary należy odesłać na adres: ul. Goworowska 1, 07-410 Ostrołęka.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  3. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych,
   lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte  po dostarczeniu;

§ 13.
REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności za pomocą wiadomości e-mail na adres: poczta@ksip.pl z dopiskiem „reklamacja”. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Towaru (np. paragon, faktura).
 5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: ul. Goworowska 1, 07-410 Ostrołęka;
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 14

(niesprecyzowany)

§ 15.
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych Klientów jest Sprzedawca. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: poczta@ksip.pl .
 2. Sprzedawca udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usług, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (Umowę o Świadczenie Usług), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Sprzedawca przetwarzać będzie dane Klienta także w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sprzedawcy, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newslettera lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 6. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w tym w szczególności OSDW Azymut Sp. z o.o., który świadczy na rzecz Sprzedawcy usługi hostingowe oraz usługi obsługi dystrybucyjnej i logistycznej.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.
 10. Dane nie są profilowane ani nie są przekazywane poza obszar EOG.

ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.
ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów (w tym: dostarczanie Treści Cyfrowych) lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży;
  2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   • decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
   • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych kontaktowych / teleadresowych Sprzedawcy określonych w §1 lit. i lit. l., §12 ust. 3 lub §13 ust. 4 lub innych postanowieniach Regulaminu.
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo
  do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 17.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://ksip.pl skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO Księgarnia Klimczok

 1. Minimalne wymagania oprogramowania:
  1. System Operacyjny: System MS Windows 10 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 10 lub wyżej, najnowsze wersje systemów mobilnych: Android,iOS,  Windows Phone;
  2. Przeglądarka internetowa w aktualnej najnowszej wersji z włączoną obsługą ciasteczek oraz Java Script.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
Sprzedawca: 

 • Księgarnia Oświata. PH Oświata s.c. Teresa Modzelewska & Dariusz Modzelewski
  ul.Goworowska 1, 07-410 Ostrołęka
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...................................
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...................................
 • Adres konsumenta(-ów): ..................................
 • Data: ...................................